Viết chương trình tính giá trị biểu thức trong pascal

  -  

Phần bên dưới là danh sách Đề thi Tin học tập lớp 11 giữa học kì 1 gồm đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Tin học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính giá trị biểu thức trong pascal

Quảng cáo


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa học kì 1

Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu 1: các thành phần cơ bạn dạng của NNLT là:

 A. Thông dịch và biên dịch

 B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

 C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

 D. Tên dành riêng riêng, tên chuẩn chỉnh và thương hiệu do người lập trình định nghĩa

Câu 2: Chọn màn trình diễn tên đúng trong những biểu diễn bên dưới đây:

 A. Tinh_DTB

 B. Tinh DTB

 C. Tinh#DTB

 D. 1Tinh_DTB

Câu 3: trình diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 2.34

 B. ’TRUE

 C. A51

 D. 1,06E-15

Câu 4: vào Pascal, khai báo nào sau đây sai:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Cho trở nên thực x đã có gán quý giá 12.41235. Để chuyển ra screen nội dung “x=12.41” đề nghị chọn câu lệnh làm sao sau đây?

 A. Writeln(x);

 B. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

 C. Writeln(x:5);

 D. Writeln(x:5:2);

Câu 6: Xét khai báo trở nên sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : integer;

Tổng bộ lưu trữ dành cho các biến đang khai báo là bao nhiêu byte?

 A.18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức logic: (n >0) và (n hack 2 = 1). Khẳng định nào sau đó là đúng?

 A. Kiểm tra n là một trong những nguyên dương lẻ

 B. Kiểm tra xem n gồm là một số dương

 C. Kiểm tra n tất cả chia hết mang lại 2 ko

 D. Bình chọn n là một vài nguyên lẻ

Câu 8: đến khai báo biến đổi sau đây:

Var m, n : integer ;

x, y : real ;

Lệnh gán nào sau đó là sai ?

 A.m := -4 ;

 B.n := 3.5 ;

 C.x := 6.5 ;

 D.y := +10.5 ;

Câu 9: Biểu thức toán học sau đây được trình diễn trong NNLT Pascal là:


*

 A. A – 1/(1 + x*x*x)

 B. A – 1/(1 + sqr(x)*x)

 C. A – 1/(1 + x*sqr(x))

 D. Cả A, B, C phần đông đúng

Câu 10: Biểu thức 5*b + a div 4*3 cùng với a =12, b = 4 có giá trị là:

 A. 20

 B. 21

 C. 29

 D. 9

Câu 11: trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu hụt là:

 A. If then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: trong Pascal, câu lệnh ghép được tiến hành khi sau then hoặc else:

 A. Không tồn tại câu lệnh nào

 B. Gồm câu lệnh

 C. Có khá nhiều hơn 1 câu lệnh

 D. Có nhiều hơn 2 câu lệnh

Câu 13: cho đoạn công tác sau:

IF THEN write(x,’la so duong’) ELSE write(x,’la so am’);

Điều kiện là biểu thức xúc tích nào bên dưới đây?

 A. X mod 2 = 0

 B. X > 0

 C. X thủ thuật 2 = 1

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

 IF x Quảng cáo

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp trở thành mảng một chiều gồm dạng:

 A. Var : array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var := array of ;

Câu 19: giả sử mảng a có các phần tử a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0;

FOR i:=1 khổng lồ 5 vì chưng

 IF a mod 2 = 0 THEN S:=S+a;

writeln(‘S = ’,S);

 A. 6

 B. S = 6

 C. 9

 D. S = 9

Câu 20: phân phát biểu nào sau đây rất có thể lấy làm cho biểu thức điều kiện trong cấu tạo rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A := B

 D. A ≤ B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang dạng tương xứng trong Pascal:


*

Bài 2. (2 điểm) mang lại chương trình Pascal sau:

Program dientich_duongtron;

uses= crt;

const pi = 3.14;

var: dt, r: real;

clrscr;

write(‘nhap ban ghê r = ‘);

readln(r);

dt = pi*sqr(r);

writeln(‘dien tich duong tron la: ‘,dt:10:2, ‘ m’);

readln

End.

Xem thêm: Xem Màu Sắc May Mắn Của Cung Cự Giải Hợp Màu Gì Để May Mắn Luôn Gõ Cửa Mỗi Ngày?

Hãy chỉ ra tư lỗi gồm trong chương trình, tiếp nối hãy sửa lại mang đến đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng những giá trị chẵn vào phạm vi từ một đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào trường đoản cú bàn phím)


*

Bài 1 :

a) Sqrt(x+sqrt(x+sqrt(x)))

b)(-1 Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân học kì 1


Môn: Tin học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)


*

Câu 1: phân phát biểu nào dưới đây là hợp lí duy nhất khi nói về hằng:

 A. Hằng là đại lượng có mức giá trị không đổi khác trong quy trình thực hiện chương trình

 B. Hằng là đại lượng chọn cái tên và có giá trị đổi khác trong quy trình thực hiện nay chương trình

 C. Hằng rất có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

 D. Hằng được công tác dịch bỏ qua mất

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên sai trong những biểu diễn bên dưới đây:

 A. TinhTong100

 B. TinhTong

 C. Tinh#Tong

 D. Tinh_Tong1a

Câu 3: biểu diễn nào tiếp sau đây không nên là màn trình diễn hằng vào Pascal:

 A. 2 + 3

 B. ’TRUE

 C. ’01’

 D. 1.06E-15

Câu 4: trong Pascal, khai báo nào dưới đây đúng:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real

 D. Const pi := 3.14;

Câu 5: Để viết lịch trình giải phương trình hàng đầu có dạng: ax + b = 0 (a#0), em cần phải triển khai lệnh nhập vào từ bỏ bàn phím những biến nào sau đây:

 A. Readln(a, b, x);

 C. Readln(a, b);

 C. Readln(a,x);

 D. Readln(b, x);

Câu 6: Xét khai báo biến hóa sau:

Var x, y, z : real;

c, d : boolean;

i, j : word;

Tổng bộ nhớ lưu trữ dành cho những biến vẫn khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 24

 C. 22

 D. 20

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: vào Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:


Câu 13: mang đến đoạn công tác sau:

IF THEN write(x,’la so am’) ELSE write(x,’la so duong’);

Điều khiếu nại là biểu thức ngắn gọn xúc tích nào bên dưới đây?

 A. X gian lận 2 = 0

 B. X mod 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

 IF x = array of ;

 B. Var : array of ;

 C. Var : array of

 D. Var := array of ;

Câu 19: mang sử mảng a gồm các phần tử a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết hiệu quả sau khi triển khai đoạn công tác sau:

D:=0;

FOR i:=1 lớn 5 bởi

IF a mod 2 = 0 THEN D:= D + 1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: phân phát biểu như thế nào sau đây có thể lấy có tác dụng biểu thức điều kiện trong kết cấu rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A thủ thuật B = 0

 D. A:= B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học tập sau lịch sự dạng tương xứng trong Pascal:


Bài 2. (2 điểm) mang lại chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron :

uses crt;

const pi := 3.14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(‘nhap ban khiếp r = ‘);

 writeln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra tứ lỗi gồm trong chương trình, tiếp đến hãy sửa lại đến đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết công tác tính tổng các giá trị lẻ vào phạm vi từ là 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)


Bài 1 .

Xem thêm: Tô Màu Anime: 500+ Tranh Tô Màu Anime Cute Dễ Thương Nhất Hiện Nay

a)(a+sin(x)/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1)

b)b) (-1

*

*

*

 C. Readln(x1, x2);

 D. Readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo thay đổi sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ lưu trữ dành cho những biến đã khai báo là từng nào byte?

 A.18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: vào Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:


Câu 13: mang lại đoạn lịch trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều khiếu nại là biểu thức xúc tích nào bên dưới đây?

 A. X gian lận 2 = 0

 B. X hack 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: trả sử mảng a có các bộ phận a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết công dụng sau khi thực hiện đoạn lịch trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 khổng lồ 5 bởi vì

IF a gian lận 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: phát biểu làm sao sau đây rất có thể lấy làm cho biểu thức điều kiện trong kết cấu rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A hack B

 D. A:= B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học tập sau thanh lịch dạng tương ứng trong Pascal:


Bài 2. (2 điểm) cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban tởm r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra tứ lỗi tất cả trong chương trình, sau đó hãy sửa lại mang lại đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết lịch trình tính tổng những giá trị là bội của 3 vào phạm vi từ một đến N