Từ đơn và từ phức lớp 4

     
*

*

Thương người như thể thương thân – Tuần 3

Tiếng Việt lớp 4: Luyện từ cùng câu. Từ đơn và từ phức

Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Chép vào vở đoạn thơ và cần sử dụng dấu gạch chéo cánh phân cách những từ vào 2 câu thơ cuối đoạn. Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ:

Lời giải

- Phân cách những từ vào 2 câu thơ

Chỉ/còn/truyện cổ/thiết tha/

Cho/tôi/nhận mặt/ông cha/của/mình

Rất/công bằng/ rất/thông minh/

Vừa/độ lượng/lại/đa tình/ đa mạng/

- Từ đơn: rất, vừa, lại

- Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mạng

Câu 2 (trang 28 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Hãy tìm kiếm trong từ điển với ghi lại

- 3 từ đơn; 3 từ phức

Lời giải

+ 3 từ đơn : ăn, ngủ, học.

+ 3 từ phức : bên cửa, ghê nghiệm, sạch sẽ.

Câu 3 (trang 28 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1)

Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức tìm được trên

Lời giải

Đặt câu như sau

- Từ đơn: "học"

Chị em đang học tại trường Học viện Tài chính