Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 94

  -  

Tính diện tích hình thang bao gồm độ lâu năm hai lòng lần lượt là (a) và (b), chiều cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 94

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


Bài 2


Video trả lời giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy mập 120m, đáy bé nhỏ bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy nhỏ nhắn ta rước độ lâu năm đáy béo nhân với (dfrac23).

- Tính độ cao ta lấy độ nhiều năm đáy bé nhỏ trừ đi 5m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta đem tổng độ lâu năm hai lòng nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

Xem thêm: Gợi Ý 100 Cách Đặt Biệt Danh Cho Bé Trai Dễ Thương, Hóm Hỉnh

- tra cứu tỉ số giữa diện tích và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp (100m^2) từng nào lần thì số thóc thu được cấp 64,5kg từng ấy lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Hình thang có đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài hơn chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ bé của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) mốc giới hạn là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) cha hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vì chúng gồm chung đáy phệ DC, đáy bé xíu bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ nhiều năm đoạn thẳng AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Top Khuông Nhạc Báo Tường 20/11, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bởi (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S