GIẢI SKILL 2

     

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school & I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite thể thao is judo. I practise at the judo club three times a week.

Bạn đang xem: Giải skill 2

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing thể thao very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend và I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in the future.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I like playing the guitar and I love to lớn watch football on TV. I don’t bởi much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Dịch Script:

Xin chào. Tên tôi là Hải. Tôi yêu thương thể thao. Tôi nghịch bóng chuyền ở trường với tôi thường sút xe cùng bố vào thời gian cuối tuần. Mà lại môn thể thao ái mộ của tôi là judo. Tôi tập trên câu lạc cỗ judo ba lần một tuần.

Tên tôi là Alice. Tôi mười hai tuổi. Tôi ko thích nghịch thể thao lắm, nhưng lại tôi thích hợp xem trượt băng trên TV. Sở thích yêu thích của mình là nghịch cờ. Chúng ta tôi cùng tôi nghịch cờ vào mỗi sản phẩm Bảy.

Chào. Tôi là Bill. Tôi học tập lớp sáu tại trường trung học các đại lý Rosemarrick. Sau những bài học của tôi, tôi thích game play máy tính. Trò chơi tôi ưa thích nhất là “Angry Birds”. Tôi thường nghịch nó khoảng 30 phút trước bữa tối. Tôi mong muốn rằng tôi rất có thể tạo ra một nhiều loại trò chơi laptop mới vào tương lai.

Tên tôi là Trung. Tôi có rất nhiều sở thích. Tôi thích chơi guitar với Tôi say đắm xem đá bóng trên TV. Tôi không đàn thao nhiều, tuy vậy tôi hay đi tập bơi với anh em vào gần như ngày nóng.

2 Listen to lớn the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

(Nghe lại đều đoạn văn trên. Tiếp đến ghi đúng (T), ghi sai (F) cho mỗi câu.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

Tạm dịch:

1. Hải chơi cờ vào mỗi đồ vật Bảy. 

2. Trò chơi “Angry Bird” là trò chơi ái mộ của Bill.

Xem thêm: Top 10 Công Thức Đồ Uống Gì Để Tan Mỡ Bụng Nhanh Và Hiệu Quả Nhất Cho Anh Chị Em

3. Alice ko thích đùa thể thao nhiều. 

4. Trung chơi bóng đá giỏi. 

5. Ước mơ của Bill là tạo nên một trò chơi mới. 


3. Listen to lớn the passages again. Fill in each blank lớn complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào địa điểm trông để hoàn thành câu. )

Click tại trên đây để nghe:

*


Hướng dẫn giải:

1. Club

2. Play

3. Watching

4. Bill

5. Goes

Tạm dịch:

1. Hải luyện tập ở câu lạc cỗ 3 lần 1 tuần.

2. Trung có thể chơi ghi-ta.

3. Alice ưa thích xem trượt băng.

4. Bill học ở trường Trung học các đại lý Rosemarrick Lower.

5. Trung đi bơi vào đều ngày nóng.


Writing (Viết)

Write about a sport/game you like. Use your own ideas & the following as cues.

(Viết vể một môn thể thao giỏi trò đùa mà em thích. Sử dụng ý kiến riêng của em.)

- Name of the sport/game.

- Is it a team or an individual sport/game?

- How long does it last?

- How many players are there?

- Does it need any equipment?

Hướng dẫn giải:

My favourite thể thao is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 1:30 hours. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shutlecock, net.

Xem thêm: Hæ°Á»›Ng DẫN Cã¡Ch BiếN Tivi Thæ°Á»Ng Thã Nh Smart Tivi TốT NhấT

Tạm dịch:

Môn the thao hâm mộ của tôi là cầu lông. Nó là môn thể thao cá thể và đồng đội. Nó hoàn toàn có thể kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ rưỡi. Tất cả 2 hoặc 4 tín đồ chơi. Nó cần những dụng cụ: vợt, trái cầu, lưới.