Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal

  -  

Dưới đấy là viết lịch trình kiểm tra số nguyên tố trong pascal tiên tiến nhất được cập nhập bởi soulcake.vn hãy tham khảo chương trình khám nghiệm số yếu tố ngay bên dưới nha.

Bạn đang xem: Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Bạn sẽ xem: những thuật toán về số thuật toán soát sổ số nguyên tố

Video kiểm soát n có phải số thành phần không

Viết chương trình khám nghiệm số nguyên tố

Bài toán kiểm soát số thành phần như sau: Viết chương trình Pascal kiểm tra một trong những n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No)

Thuật toán khám nghiệm số nguyên tố

tài liệu trong Pascal thì lưu lại trong file “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu giữ trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố giỏi không.

Ví dụ: N = 19 hiệu quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 kết quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên và thoải mái bất kỳ.

Output: trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bô Nằm Nữ, Bô Tiểu Nằm, Bô Tiểu Bệnh Nhân, Bô Tiểu Nữ, Bô Tiểu Nằm, Bô Tiểu Bệnh Nhân


*

Hướng dẫn:

Bài toán được tiến hành qua 3 bước cụ thể như sau:

– thông báo nhập liệu, cùng nhập dữ liệu vào mang đến N – thực hiện kiểm tra N có phải là số nguyên tố giỏi không: – Xuất câu vấn đáp “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy thuộc vào giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n thủ thuật i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Chương trình khám nghiệm số yếu tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh nhỏ kiem tra so nguyen lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n thực chất khi thành thục một ngữ điệu lập trình rồi thì bạn chỉ việc nắm vững thuật toán là có thể code trên những ngôn ngữ khác.

Một số bài tập kiểm tra số thành phần pascal

Bài 1: Nhập vào một số trong những nguyên không âm, kiểm tra xem nó liệu có phải là số nguyên tố hay không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n hack i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ dại hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong teo so nguyen to nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen to lớn For i := 2 to lớn n vì Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i thủ thuật t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Xem thêm: Các Bài Hát Về Trường Lớp Đáng Nghe Nhất Tháng 5, Những Bài Hát Hay Nhất Về Thời Học Sinh

Rõ ràng là nhị thuật toán bên trên hơi không giống nhau mình thì thích phương pháp viết gài như trong Pascal, các bạn hãy dùng kĩ thuật này nhằm viết lại lịch trình trong Scratch xem cố nào nha.