ÔN TẬP HÓA 8 HỌC KÌ 1

     

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt quan trọng giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập giỏi cho kì thi học kì một năm 2021.

Bạn đang xem: ôn tập hóa 8 học kì 1


Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 môn chất hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: phản nghịch ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, lếu hợp, tách chất, trang bị thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn hóa học – hợp chất – phân tử (k/n, đặc điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của đơn chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, bao giờ xảy ra, nbiet)

TN

3. Định qui định bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Biến đổi giữa m, V và n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần triết lý ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Tư tưởng nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Rứa nào là solo chất , phù hợp chất. đến ví dụ?

3. Bí quyết hóa học tập dùng màn trình diễn chất :

4. Tuyên bố quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị chưa biết

+ Lập bí quyết hóa học khi biết hóa trị

5. Định lao lý bảo toàn khối lượng : A + B → C + D

- Định dụng cụ : vào một bội phản ứng hóa hoc, tổng cân nặng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của những chất tham gia phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình hóa học : biểu diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học.

- ba bước lập phương trình hóa học : Viết sơ đồ gia dụng phản ứng,Cân bởi phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho thấy tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp hóa học trong làm phản ứng.

7. Các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí hóa học khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn :

*

8. Tỉ khối của hóa học khí.

- Khí A so với khí B

*


III. Câu hỏi trắc nghiệm thi học kì 1 chất hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm những loại phân tử là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ bao gồm công thức hóa học của các hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: khối lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí những nặng hơn không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm tất cả chứa từng nào nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp hóa học X tạo bởi 2 nguyên tố Fe cùng O, trong đó nguyên tố oxi chiếm 30% về khối lượng trong hợp chất. Bí quyết hóa học tập của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B và C gần như sai

Câu 7: Dãy chất nào dưới đây chỉ có công thức hóa học của những đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , na , O2 , N2 , Fe

Câu 8: trọng lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy những chất khí đều nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt bao gồm chứa bao nhiêu nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong số ấy nguyên tố H chỉ chiếm 25% về trọng lượng trong hòa hợp chất. Cách làm hóa học tập của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 và H3PO4 lần lượt đã là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al gồm hóa trị III, chọn bí quyết hóa học đúng trong số công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: lúc phân hủy hoàn toàn 24,5g Kaliclorat chiếm được 9,6g khí oxi và Kaliclorua. Cân nặng của Kaliclorua chiếm được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: mang lại sơ đồ dùng phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y theo lần lượt là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số cân đối trong phương trình thứu tự là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kì chất khí nào đông đảo chiếm nhân thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có mức giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất, so sánh thể tích của 4g CH4 cùng 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 lớn hơn

B. Thể tích của H2 mập hơn

C. Bằng nhau

D. Không thể so sánh được

Câu 20: Hóa trị II của sắt ứng với CTHH như thế nào sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Thắc mắc tự luận ôn thi cuối kì 1 môn hóa học 8

Dạng bài bác tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong những hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của rất nhiều hợp hóa học sau tao bởi:

P ( III ) và O; N ( III )và H; fe (II) cùng O; Cu (II) và OH; Ca và NO3; Ag với SO4, bố và PO4; fe (III) với SO4, Al cùng SO4; NH4 (I) với NO3

Dạng bài bác tập 2: Định phép tắc bảo toàn khối lượng

Câu 1: rất có thể thu được sắt kẽm kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO chức năng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của sắt kẽm kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO công dụng hết cùng với 32 kilogam sắt (III) oxit thì tất cả 26,4 kilogam CO2 sinh ra.

Câu 2: lúc nung lạnh quặng đồng malachite, hóa học này bị phân diệt thành đồng II oxit CuO, khá nước và khí cacbonic.

Tính cân nặng của khí cacbonic xuất hiện nếu trọng lượng malachite với nung là 2,22g, nhận được 1,60 g đồng II oxit cùng 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước cùng 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào số đông đáp án mà em cho rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Không màu, ko mùi.

B. Có vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan vào nước.

D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho các chất gồm công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Dãy công thức gồm cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) với PO4(III) vậy bí quyết hóa học đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng nào là hiện tượng lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp vàolònung.

B. Có tác dụng sữa chua.

C. Muối dưa cải.

D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit CuO. Trọng lượng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Lọ Hoa Bằng Chai Nhựa Đơn Giản Nhất, Cách Trang Trí Lọ Hoa Bằng Chai Nhựa

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí diêm sinh đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Khối lượng nhẹ hơn 2 lần.

D. Nhẹ nhàng hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào tiếp sau đây được cân đối chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy chất nào dưới đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, lưu giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B sao cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. đụng để vào lọ không kín bị bay hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 gồm phân tử khối bằng

c. Hiện tượng lạ vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng kỳ lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học những phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang lại 4,8 g kim loại Magie chức năng hết với hỗn hợp axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua MgCl2 tạo thành thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Hoa Thạch Thảo Trắng Và Cúc Họa Mi, Cách Phân Biệt Cúc Họa Mi Và Thạch Thảo


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh gồm thành tỷ lệ của diêm sinh là 1/2 và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm phương pháp hóa học của oxit đó.