Giải toán lớp 7 hình học tap 1

     

Trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c): bài bác 24, 25, 26 trang 118; 27 trang 119; Bài 28,29, 30,31,32 trang 120 SGK Toán 7 – Hình học tập chương 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 hình học tap 1

24. Vẽ ΔABC biết ∠A = 900; AB = AC = 3cm. Tiếp đến đo những ∠B cùng ∠C.

Cách vẽ:

– Vẽ ∠xAy = 900

– trên tia Ax vẽ đoạn trực tiếp AB = 3cm,

– bên trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,

– Vẽ đoạn BC.

Ta vẽ được đoạn trực tiếp BC.

Ta đo các ∠B và ∠C ta được ∠B = ∠C = 450 

25. Trên mỗi hình 82,83,84 sau có các tam giác nào bằng nhau? vày sao?

*
Hình 82: ∆ADB và ∆ADE có: AB = AE (gt)

∠A1b= ∠A2 , AD chung.

Nên ∆ADB = ∆ADE(c.g.c)

Hình 83: ∆HGK và ∆IKG có:

HG = IK (gt)

∠G = ∠K (gt)

GK là cạnh phổ biến (gt)

nên ∆HGK = ∆IKG( c.g.c)

Hình 84: ∆PMQ và ∆PMN có: MP cạnh chung

∠M1 = ∠M2

Nhưng MN không bằng MQ. Nên PMQ không bằng PMN.

26. Xét bài xích toán: Cho ΔABC, M là trung điểm của BC, trên tia đối của MA đem điểm E làm thế nào cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE”.

Dưới đây là hình vẽ cùng giả thiết, tóm lại của bài toán(h.85)

*
*

Hãy sắp xếp lại năm câu dưới đây một cách hợp lý và phải chăng để giải việc trên:

1) MB = MC(gt)

∠AMB = ∠EMC (Hai góc đối đỉnh)

MA = ME(Giả thiết)

2) do đó ∆AMB=∆EMC(c.g.c)

3) ∠MAB = ∠MEC

⇒ AB//CE (hai ∠ bởi nhau tại đoạn sole trong)


Quảng cáo


4) ∆AMB= ∆EMC⇒ ∠MAB = ∠MEC (Hai ∠ tương ứng)

5) ∆AMB cùng ∆EMC có:

HD: Thứ tự sắp xếp phải chăng nhất là: 5,1,2,4,3.

Luyện tập 1: bài bác 27, 28, 29 trang 119, 120 (Toán 7 tập 1)

27.Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đó là hai Δ đều nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

a) ∆ABC= ∆ADC (h.86);

b) ∆AMB= ∆EMC (h.87)

c) ∆CAB= ∆DBA.(h.88)

*

 a) bổ sung thêm ∠BAC = ∠DAC để ∆ABC = ∆ADC

Vì ta có AB = AD (gt) ; với AC cạnh chung.

b) bổ sung cập nhật thêm MA = ME để ∆AMB= ∆EMC

Vì ta có ∠AMB = ∠EMC (gt); MN = MC (gt)

c) bổ sung cập nhật thêm AC = BD để ∆CAB= ∆DBA

Vì ta bao gồm 2 ΔCAB và ΔDBA là 2 Δvuông, Cạnh AB chung.

Bài 28. Trên hình 89 gồm bao nhiêu tam giác bởi nhau.

Xem thêm: Người Phụ Trách Đầu Tiên Của Đội Tntp Hồ Chí Minh Là Ai? Lịch Sử Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

*

ΔDKE có: ∠D + ∠K + ∠E = 1800 (tổng cha ∠ vào của Δ).

hay ∠D + +800 +400 = 1800


Quảng cáo


⇒∠D = 1800 -1200 = 600 

Xét ∆ ABC và ∆KDE có:

AB = KD(gt)

∠B = ∠D ( thuộc = 600 )

và BE = ED (gt)

Do đó ∆ABC= ∆KDE (c.g.c)

ΔMNP không có góc xem giữa hai cạnh ΔKDE ha ABC yêu cầu không bằng hai Δ còn sót lại .

Bài 29 trang 120. Cho ∠xAy. Rước điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao để cho AB = AD. Trên tia Bx rước điểm E, trên tia Dy rước điểm C sao cho BE = DC. Chứng tỏ rằng ∆ABC = ∆ADE.

*

AB = AD ( gt)

BE = DC (gt)

=> AB + BE = AD + DC

Hay AE = AC

Xét ΔABC và ΔADE, ta có :

AB = AD ( gt)

∠A chung.

AC = AE (cmt).

⇒ ∆ABC = ∆ADE (c.g.c)

Luyện tập 2: bài bác 30,31,32 sách trang 120 

Bài 30.

*
Trên hình 90, những ΔABC và ΔA’B’C’ gồm cạnh phổ biến là BC=3cm. CA= CA’= 2cm, ∠ABC = ∠A’BC nhưng nhì tam giác đó không bởi nhau.

Tại sao tại đây không cầm áp cần sử dụng trường đúng theo c.g.c để tóm lại hai tam giác bởi nhau.

HD. ∠ABC chưa phải là ∠xen thân BC với CA,

∠A’BC không phải là ∠xen thân hai cạnh BC và CA’.

Do đó không thể thực hiện trường hợp cạnh tinh tế để kết luận ∆ABC=∆A’B’C’ được.

Bài 31. Cho độ lâu năm đoạn thẳng AB, điểm nằm trên tuyến đường trung trực của AB, đối chiếu độ dài những đoạn MA,MB.

Xem thêm:

Goi H là trung giao điểm của đường trung trực với đoạn AB.