KOREAN ADVANCED

     

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 làm cho quen với những dạng bài xích tập từ cơ phiên bản tới nâng cao. Bởi vì vậy, những bộ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này sẽ giúp tiếp cận dần dần, từ cạnh tranh đến dễ dàng để trẻ học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng các concùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề được soulcake.vn biên soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục dưới đây!

Tổng quan tiền về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với trường đoản cú còn lại, nối câu, hoàn thành bài hội thoại, thực hiện tranh nhắc nhở để dứt câu, tìm đôi bạn thích hợp, tấn công số khớp ứng vào hình vẽ, bố trí lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Korean advanced

Với các dạng bài xích tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức khác nhau từ trường đoản cú vựng cho ngữ pháp, từ từ đối kháng đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi liên tục giúp trẻ con tiếp cận dần dần dần, từ cực nhọc đến dễ để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vì chưng many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào địa điểm trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài xích tập, các bé nhỏ sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: bởi you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: bởi vì you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi during Art lesson?

B: I learn to (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Mẫu Móng Tay Đính Đá Đẹp : Top 7 Kiểu “Hot Trend” Của Năm 2020

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố mẹ nên lựa chọn cỗ đề tương xứng với kỹ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Do you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, bố mẹ nên khuyến khích và chuẩn bị xếp thời hạn nghỉ ngơi hợp lý cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn tự khác một số loại với phần đa từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ do you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time bởi vì you go to sleep?

16. What subjects do you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why vày you want to go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to see animals.

C. No, thank you.

D. I like English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì chưng you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của cha mẹ là rượu cồn lực để con học tập và nuốm gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vị you have Math today? No,…………

A. I am B. I vị C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Bởi B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với từ gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vị you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Cách Tải Game Play Together Trên Android, Play Together Cho Android

Nam: (8) .................... Vị you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. & how (10) ............. You?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác nhiều loại với đều từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé nhỏ luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn soulcake.vn - phần mềm học tiếng Anh online unique cao để hỗ trợ bé học và thi tốt hơn. Phụ huynh cùng trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng soulcake.vn tại trên đây với thông tin tài khoản học thử: