ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH HỖN HỢP NACL VÀ 0.05 MOL CUSO4

     

Điện phân dung dịch tất cả hổn hợp NaCl cùng 0,05 mol CuSO4 bởi dòng điện một chiều gồm cường độ 2A (điện rất trơ, bao gồm màng ngăn). Sau thời gian t giây thì xong xuôi điện phân, chiếm được khí ở nhị điện cực có toàn diện và tổng thể tích là 2,352 lít (đktc) với dung dịch X. Dung dịch X hài hòa được tối đa 2,04 gam Al2O3. Trả sử hiệu suất điện phân là 100%, những khí có mặt không tan trong dung dịch. Quý giá của t là


TH1: X cất H+ => Cl- năng lượng điện phân hết trước Cu2+ => a Cu2+

Cu2+ + 2Cl- → Cu + Cl2

Cu2+ + H2O → Cu + 2H+ + 0,5O2

H2O → H2 + 0,5O2

Thấy trường phù hợp này vô lí vì nCu bị đp > nCu lúc đầu => loại

TH2: X đựng OH- => Cu2+ điện phân không còn trước Cl- => a > 2nCu2+

(1) Cu2+ + 2Cl- → Cu + Cl2

(2) Cl- + H2O → 0,5Cl2 + 0,5H2 + OH-

(3) H2O → H2 + 0,5O2


nAl2O3 = 0,02 mol;

Đặt nNaCl = a mol

TH1: X chứa H+ => Cl- năng lượng điện phân hết trước Cu2+ => a Cu2+ = 0,04 mol

=> nH+ = 6nAl2O3 = 1,2 mol

Cu2+ + 2Cl- → Cu + Cl2

a →0,5a→0,5a

Cu2+ + H2O → Cu + 2H+ + 0,5O2

0,6←1,2

H2O → H2 + 0,5O2

Thấy trường vừa lòng này vô lí vì chưng nCu bị đp = 0,5a + 0,6 > nCu thuở đầu => loại

TH2: X đựng OH- => Cu2+ năng lượng điện phân không còn trước Cl- => a > 2nCu2+ = 0,04 mol

nOH- = 2nAl2O3 = 0,04 mol

(1) Cu2+ + 2Cl- → Cu + Cl2

0,05 → 0,1 → 0,05

(2) Cl- + H2O → 0,5Cl2 + 0,5H2 + OH-

0,02← 0,02 ←0,04

(3) H2O → H2 + 0,5O2

x x 0,5x

Khí gồm: Cl2 (0,07 mol); H2 (x + 0,02 mol) và O2 (0,5x mol)

=> n khí = nCl2 + nH2 + nO2 = 1,5x + 0,09 = 0,105 => x = 0,01

=> n e = 2nCl2(1) + 2nH2 (2) + 2nH2 (3) = 0,05.2 + 0,02.2 + 0,01.2 = 0,16 mol

=> t = ne.F/I = 0,16.96500/2 = 7720 giây


Đáp án nên chọn là: b


...

Bạn đang xem: điện phân dung dịch hỗn hợp nacl và 0.05 mol cuso4


Bài tập bao gồm liên quan


Tổng hợp bài bác tập điện phân tốt và cạnh tranh Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch KCl thu được dung dịch X. Thực hiện điện phân hỗn hợp X với điện rất trơ, màng chống xốp cùng cường độ mẫu điện ko đổi, ở thời gian t giây thu được dung dịch Y mặt khác ở anot thu được 0,15 mol hỗn hợp khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng cộng mol khí bay ra ở cả hai điện cực là 0,393 mol. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, dứt phản ứng thấy khối lượng thanh không thay đổi so cùng với trước bội nghịch ứng. Quý hiếm của m là


Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) cùng với điện rất trơ, màng ngăn xốp, cường độ cái điện 2,68A. Sau thời hạn điện phân t (giờ), thu được hỗn hợp Y (chứa hai hóa học tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. Dung dịch Y làm phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3. Cực hiếm của tgần nhấtvới quý hiếm nào sau đây?


Tiến hành điện phân dung dịch đựng 43,24 gam hỗn hợp gồm MSO4và NaCl bằng điện cực trơ màng ngăn xốp cùng với cường độ loại điện ko đổi. Sau thời hạn t giây thì nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực, thấy trọng lượng catot tăng so với ban đầu, đôi khi anot bay ra một khí duy nhất rất có thể tích là 4,48 lít (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì trọng lượng dung dịch giảm 25,496 gam. Kim loại M là :


Điện phân (điện cực trơ, màng chống xốp) dung dịch có CuSO4và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3) với cường độ dòng điện 1,34A. Sau thời hạn t giờ, thu được hỗn hợp Y (chứa hai hóa học tan) có cân nặng giảm 10,375 gam so với hỗn hợp ban đầu. Mang lại bột Al dư vào Y, chiếm được 1,68 lít khí H2(đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự phối hợp của khí trong nước cùng sự bay hơi của nước. Giá trị của t là


Điện phân dung dịch muối MSO4(M là kim loại) cùng với điện rất trơ cường độ mẫu điện ko đổi. Sau thời hạn t giây chiếm được a mol khí sống anot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tống số mol khí thu được ở 2 điện rất là 2,5a mol. đưa sử công suất điện phân là 100%. Khí xuất hiện không tan trong nước. Phạt biều nào sau đây sai?


Điện phân dung dịch đựng AgNO3với điện rất trơ trong thời gian t (s), cường độ mẫu điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào hỗn hợp X, sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,336 gam hỗn kim loại tổng hợp loại; 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) bao gồm NO cùng N2O có tỉ khối so với H2là 19,2 với dung dịch Y đựng 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn vừa lòng bột sắt kẽm kim loại trên công dụng với hỗn hợp HCl dư thu được 0,112 lit khí H2(đktc). Giá trị của t là :


Cho hai bình năng lượng điện phân, bình (1) đựng trăng tròn ml dung dịch NaOH 1,73M; bình (2) đựng dung dịch có 0,225 mol Cu(NO3)2và 0,2 mol HCl. Mắc thông suốt bình (1) với bình (2). Điện phân các dung dịch bằng dòng năng lượng điện một chiều cùng với cường độ chiếc điện ko đổi 1 thời gian. Khi dừng năng lượng điện phân, túa ngay catot ở các bình. Sau phản bội ứng thấy mật độ NaOH sinh sống bình (1) là 2M, cho thêm tiếp 14 gam bột Fe vào trong bình (2) đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam hóa học rắn không tan. Biết NO là thành phầm khử duy nhất N+5, khối lượng riêng của nước là một trong g/ml.Giá trị m là:


Điện phân dung dịch AgNO3với điện cực trơ, sau một thời hạn thu được dung dịchXchứa 2 hóa học tan có cùng nồng độ (mol/lít), cùng thấy khối lượng dung dịch sụt giảm 9,28 gam so với ban đầu. Cho thêm tiếp 2,8 gam bột sắt vào dung dịchX, chiếm được dung dịchYvà hóa học rắnZvà khí NO ( sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N5+). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịchYlà:


Điện phân (với điện cực trơ, màng phòng xốp) dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ 1 : 1) bởi dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t (h) thu được dung dịch Y. Dung dịch X tính năng với bột Al dư, nhận được a mol khí H2. Hỗn hợp Y tính năng với bột Al dư nhận được 4a mol khí H2. Tuyên bố nào dưới đây không đúng?


Dung dịch X chứa m gam hóa học tan tất cả Cu(NO3)2 (có mCu(NO3)2 > 5 gam) cùng NaCl. Điện phân hỗn hợp X cùng với điện rất trơ, màng chống xốp cùng cường độ chiếc điện ko đổi. Sau thời hạn t giây thì thu được dung dịch Y đựng (m – 18,79) gam hóa học tan và có khí bay ra sinh sống catot. Nếu thời hạn điện phân là 2t giây thì thu được hỗn hợp Z chứa z gam chất tan và tất cả hổn hợp khí T chứa 3 khí và có tỉ khối tương đối so cùng với H2 là 16. Mang lại Z vào dung dịch chứa 0,1 mol FeCl2 và 0,2 mol HCl thì chiếm được dung dịch đựng (z + 16,46) gam hóa học tan và bao gồm khí thoát ra. Tổng vốn m + z là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và KCl vào H2O thu được hỗn hợp X. Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện ko đổi) trong thời hạn t giờ chiếm được 1,12 lít (đktc) khí làm việc anot. Nếu điện phân trong thời hạn 3,5t tiếng thì chiếm được 2,8 lít khí (đktc) khí nghỉ ngơi anot với thu được dung dịch Y. Cho 20 gam bột sắt vào Y, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) cùng 16,4 gam hỗn hợp kim loại. Biết công suất điện phân là 100%, các khí không tan trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Điện phân V lit hỗn hợp X (điện cực trơ, màng phòng xốp , cường độ chiếc điện ko đổi) đựng đồng thời R(NO3)2 0,45M (R là sắt kẽm kim loại có hóa trị ko đổi) cùng NaCl 0,4M trong thời gian t(giây) chiếm được 5,376 lit hỗn hợp khí làm việc anot (dktc). Nếu thời hạn điện phân là 2t (giây) thì thu được hỗn hợp Y. Dung dịch Y công dụng vừa đủ với 320 ml dung dịch đựng KOH 0,75M và NaOH 0,5M, không xuất hiện kết tủa . Biết năng suất điện phân 100%. Các khí hiện ra không tung trong dung dịch. Cực hiếm của V là :


Điện phân dung dịch X chứa KCl cùng CuSO4bằng dòng điện một chiều bao gồm cường độ 5A (điện rất trơ, màng ngăn xốp, năng suất điện phân 100%, những khí hiện ra không chảy trong dung dịch). Toàn bộ khí hiện ra trong quy trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời hạn được biểu diễn bằng đồ thị bên.

*

Phát biểu như thế nào sau đâyđúng?


Cho hỗn hợp X bao gồm CuCl2 với FeCl3. Điện phân dung dịch cất m gam hỗn hợp X cùng với điện rất trơ, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời hạn là 4 giờ. Sau khi xong xuôi điện phân thu được hỗn hợp Y có cân nặng giảm 20,6 gam so với trước khi điện phân. Toàn bộ dung dịch Y tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 thu được 136,4 gam kết tủa. Phương diện khác mang đến 14,88 gam bột Mg vào dung dịch cất m gam hỗn hợp X ban đầu. Xong phản ứng nhận được m" gam kim loại. Cực hiếm của m" là


Sự điện phân là quy trình oxi hóa – khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều trải qua chất năng lượng điện ly lạnh chảy hoặc dung dịch chất điện ly nhằm mục đích thúc đẩy một phản ứng hóa học cơ mà nếu không tồn tại dòng điện, làm phản ứng sẽ không còn tự xảy ra. Trong thiết bị năng lượng điện phân:

* Anot của trang bị là nơi xảy ra bán bội phản ứng oxi hóa. Anot được nối với rất dương của nguồn điện một chiều.

* Catot của thiết bị là nơi xảy ra bán bội phản ứng khử. Catot được nối với cực âm của nguồn tích điện một chiều.

Cho dãy điện hóa sau:

*

Thí nghiệm 1: Một sinh viên thực hiện quy trình điện phân dung dịch cất đồng thời Pb(NO3)2 cùng Mg(NO3)2 bởi hệ điện phân sử dụng các điện cực than chì.

Dựa theo dãy điện hóa đã mang đến ở trên với từ thí nghiệm 1, hãy mang đến biết:


Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trên mặt phẳng các điện cực khi bao gồm dòng điện một chiều đi qua chất năng lượng điện ly rét chảy hoặc dung dịch hóa học điện ly nhằm thúc đẩy một làm phản ứng hóa học nhưng nếu không tồn tại dòng điện, bội phản ứng sẽ không còn tự xảy ra. Trong thiết bị điện phân:

* Anot của trang bị là nơi xảy ra bán bội phản ứng oxi hóa. Anot được nối với rất dương của nguồn điện một chiều.

Xem thêm: Mua Tủ Lạnh 600 Lít Giá Bao Nhiêu, Top 5 Tủ Lạnh 600 Lít Tốt Nhất 2021

* Catot của thiết bị là nơi xảy ra bán làm phản ứng khử. Catot được nối với cực âm của nguồn điện áp một chiều.

Cho dãy điện hóa sau:

*

Thí nghiệm 1:Một sinh viên thực hiện quy trình điện phân dung dịch cất đồng thời Pb(NO3)2và Mg(NO3)2bằng hệ điện phân sử dụng các điện rất than chì.

Thí nghiệm 2: sinh viên đó liên tiếp thực hiện năng lượng điện phân theo sơ đồ vật như hình bên.

*

Sau 1 thời gian, sinh viên quan gần cạnh thấy gồm 3,24 gam sắt kẽm kim loại bạc bám lên điệc cực của bình 2. Biết trong hệ điện phân nối tiếp, số điện tử truyền dẫn trong số bình là như nhau. Nguyên tử khối của Ag, Zn cùng Al theo lần lượt là 108; 65 và 27 đvC.

Xem thêm: Cách Tìm Điểm G Của Nữ Thường Ở Đâu? Điểm G Là Gì

Từ xem sét 2, hãy tính:


Điện phân 400 ml (không đổi) dung dịch bao gồm NaCl, HCl cùng CuCl2 0,02M (điện rất trơ, màng phòng xốp) cùng với cường độ chiếc điện bằng 1,93A. Mối contact giữa thời gian điện phân với pH của dung dịch điện phân được biểu diễn dưới đây.

*

Giá trị của t trên thiết bị thị là


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp CuSO4 với NaCl vào nước thu được dung dịch X. Triển khai điện phân X với các điện rất trơ, màng ngăn xốp, chiếc điện bao gồm cường độ không đổi. Tổng thể mol khí nhận được trên cả nhì điện rất (n) dựa vào vào thời gian điện phân (t) được biểu thị như đồ gia dụng thị mặt (đồ thị vội vàng khúc tại các điểm M, N). Trả sử năng suất điện phân là 100%, làm lơ sự cất cánh hơi của nước. Quý giá của m là

*


Tiến hành năng lượng điện phân dung dịch chứa a mol KCl và b mol CuSO4 với điện rất trơ, màng ngăn xốp, cường độ mẫu điện không đổi I = 7,5A, trong thời gian t = 4632s, thu được dung dịch X, đôi khi anot thoát ra 0,12 mol tất cả hổn hợp khí. Nếu thời hạn điện phân là 1,5 tấn (s) thì tổng cộng mol khí bay ra ở cả 2 điện rất là 0,215 mol. Mang sử trong quá trình điện phân nước bay hơi không đáng kể, năng suất điện phân đạt 100%, các khí có mặt không tung trong nước, bỏ lỡ sự thủy phân của muối. Cho các phát biểu tương quan đến bài toán: