Đề thi hóa học kì 2 lớp 11 tự luận

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao tất cả 6 đề kiểm tra bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: đề thi hóa học kì 2 lớp 11 tự luận


Bộ đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- cách làm chung, đồng phân mạch cacbon, quánh điểm cấu tạo phân tử và danh pháp.

- tính chất hoá học (phản ứng thế, bội nghịch ứng cháy, bội nghịch ứng bóc hiđro,

- xác định công thức phân tử, viết công thức kết cấu và gọi tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- tính chất hoá học tập : phản bội ứng cộng brom vào dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo nguyên tắc Mac-côp-nhi-côp; phản nghịch ứng trùng hòa hợp ; làm phản ứng oxi hoá.

- xác minh công thức phân tử, viết cách làm cấu tạo, gọi tên anken.

- Tính thành phần tỷ lệ về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí tất cả một anken thế thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

- cấu trúc phân tử, dãy đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học biểu diễn đặc điểm hoá học tập của benzen, vận dụng quy tắc thế để dự đoán thành phầm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc thù hoá học: bội nghịch ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính trọng lượng phenol thâm nhập và sinh sản thành trong làm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.

- đặc điểm hoá học của axit cacboxylic

- Tính trọng lượng hoặc nồng độ hỗn hợp axit trong bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm rõ ràng (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc thù của ankan là

A. Làm phản ứng thế.

B. Bội nghịch ứng tách

C. Phản ứng phân huỷ.

D. Bội nghịch ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A nhận được 17,6 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi cho anken CH2= CH-CH3 tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y thường xuyên trong hàng đồng đẳng nhận được 8,4 lít CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y thuộc hàng đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C8H10 gồm bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. bội phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là bội phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. lúc oxi hóa ancol A bởi CuO, sức nóng độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang đến 11 gam lếu hợp gồm 2 rượu đối chọi chức công dụng hết cùng với natri sắt kẽm kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Trọng lượng phân tử vừa đủ của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp chất hưu cơ:

A. Chỉ gồm tính Oxi hoá

B. Chỉ bao gồm tính khử

C. Chỉ gồm tính axit

D. Vừa có tính Oxi hoá, vừa gồm tính khử

Câu 10. Đun nóng 3 gam axít axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác), năng suất phản ứng 75%. Khối lượng este thu được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng tất cả đủ), hãy viết các phản ứng pha chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tục bởi oxi dư, sau phản ứng thu được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Khẳng định công thức phân tử, viết CTCT những ankin. Gọi tên.

Câu 3

Chia tất cả hổn hợp A có axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để th-nc hết phần 2 buộc phải 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết những phản ứng xảy ra?

b. Tính % khối lượng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm rõ ràng (mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 tất cả bao nhiêu đồng phân phản nghịch ứng với dung dịch AgNO3/NH3 chế tạo ra kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Mang lại sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có nhiệt độ sôi tăng đột biến là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi đến 2-metylbut-2-en làm phản ứng cùng với HCl thì sản phẩm chính thu được có tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Tất cả hổn hợp X có metan cùng anken, cho 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 7,28 gam và gồm 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " All At Once Là Gì ? All At Once

Câu 6. Dãy gồm các chất đều tính năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi cho 2-metylbutan chức năng với clo (ánh sáng, tỉ lệ 1:1) thì nhận được bao nhiêu thành phầm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho trăng tròn gam hỗn hợp fomalin 33% chức năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. bội nghịch ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) chức năng được với toàn bộ các hóa học trong dãy nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình phản bội ứng xẩy ra trong sơ trang bị sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt các chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit tất cả hổn hợp khí X tất cả propan, propilen cùng propin qua dung dịch nước brom dư, thấy trọng lượng bình đựng brom tạo thêm m gam và còn 2,8 lit một khí thoát ra. Ví như dẫn toàn thể khí X sinh sống trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo nên 22,05 gam kết tủa. Tính m và tỷ lệ thể tích của từng khí vào X (biết những khí đo ngơi nghỉ đktc).


Bài 4: mang lại 26,8 gam các thành phần hỗn hợp X có ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hở no đơn chức tác dụng với mãng cầu dư thì xuất hiện 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng lếu láo hợp lúc đầu khi công dụng với 1 lượng dư hỗn hợp Na2CO3 thi sinh ra 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định khối lượng mỗi hóa học trong hỗn hợp ban đầu (1,5đ)

2/ xác minh công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu nấu nóng lượng tất cả hổn hợp X ban đầu với H2SO4 thì sau khoản thời gian phản ứng đạt trạng thái cân đối thu được 7,65gam este. Tính công suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Bé Trai Sinh Năm 2021 Hợp Màu Gì ? Tuổi Tân Sửu Hợp Tuổi Nào, Màu Gì?

Cách 1

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Thuốc test để nhận ra các chất hóa học ở đấy là AgNO3/NH3 cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận thấy được CH3COOH làm quỳ tím đổi màu đỏ

Các chấtcòn lại cho tác dụng với AgNO3/NH3

C2H5OH ko phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng mở ra tạo kết tủa white thì chất thuở đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện thêm tạo kết tủa trắng bội nghĩa bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã thử và đánh số vật dụng tự

Thuốc test để phân biệt các hóa chất ở đó là dung dịch Brom, CuO cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được dung dịch CH3COOH là axit có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để nhận biết

C6H5OH bội nghịch ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản ứng là 2 chất sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận thấy C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu tạo của axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)