Cho Các Hợp Chất Hữu Cơ C2H2 C2H4 Ch2O Ch2O2

     

Câu hỏi :

Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đối chọi chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu sắc quì tím ẩm. Số chất tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 tạo thành kết tủa là: 


*