Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Hay Nhất

  -  

Cả cha con gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. Biết bé gà trọng lượng 1,5kg, vịt nặng nề hơn con kê 0,9kg. Hỏi bé ngỗng khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 hay nhất

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tôi Yêu Em (Pu, Soạn Bài Tôi Yêu Em Trang 59

b) Tính bởi hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Xem thêm: Quạt Hơi Nước Air Cooler 60L, Quạt Điều Hòa Làm Mát Hơi Nước Air Cooler Ll

4. Cả tía con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết bé gà trọng lượng 1,5kg, vịt nặng nề hơn con gà 0,9kg. Hỏi bé ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bởi hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign và underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr & = 5,9, - ,2,3 cr và = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 8,6 - 2,7 - 2,3 cr & = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr và = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr & = 13,20 - 10,3 cr & = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign & 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = 24,57 - 21,67 cr & = 2,9 cr )