Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet

     

So ѕánh ѕự khác nhau ᴠề công thức, bí quyết ѕử dụng, vệt hiệu phân biệt của thì hiện tại đơn ᴠà hiện tại tiếp diễn cũng như bài tập có đáp án đầу đủ ᴠà thiết yếu хác nhất. Cụ thể хem tại đâу.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn violet

Bạn đang хem: bài bác tập thì hiện tại xong xuôi ᴠiolet


Các em còn ghi nhớ trong bài học trước cô đã chia sẻ tới các em toàn cục về kiến thức và kỹ năng của thì vượt khứ 1-1 phải ko nào?

Để học tập lại loài kiến thức định hướng của thì lúc này đơn chúng ta hãy xem =>> Thì quá khứ 1-1 (Past Simple) - toàn bộ kiến thức về thì thừa khứ solo cần biết. Chúng ta nào nắm vững kiến thức định hướng rồi thì giờ sẽ là thời gian để luyện tập một vài bài tập thì quá khứ đơn nâng cao có đáp án nhé.

Bạn sẽ xem: bài bác tập thì thừa khứ đối chọi và hiện tại dứt violet


*

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Chia động từ vào ngoặc sinh sống thì vượt khứ đối chọi để dứt câu chuyện về Bạch Tuyết:

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2.............again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3............. A hunter to lớn kill Snow trắng but he couldn’t bởi vì it because she was so lovely. He (chase) 4.............her away instead, and she (take) 5............. Refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6.............with the dwarfs and took care of them và they (love) 7.............her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8.............the evil queen that Snow white was still alive. She (change) 9.............herself into a witch and (make) 10.............a poisoned apple. She (go) 11............. To lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman và tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) 12.............her into an everlasting sleep.Finally, a prince (find) 13.............her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White và the prince (be) 14.............married và lived happily ever after.

PHÂN TÍCH BÀI ĐỌC VÀ ĐÁP ÁN:

Giải ham mê đáp án: Đoạn văn diễn đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong thừa khứ và đã kết thúc

=> Chia toàn bộ đáp án nghỉ ngơi thì lúc này đơn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp nhất từ vựng

Câu

Đáp án

Vẻ rất đẹp từ vựng

1

Was

Pass away (Trang trọng hơn Die): Qua đời

8

told

Sự biệt lập giữa Evil và Devil:

Evil /"i:vl/ (n) (adj): xấu xa, việc xấu hoặc điều ác

Devil /"devl / (n): ma quỷ

2

married

- King /kɪŋ/ (n): Vua

- Queen /kwiːn/ (n): nữ hoàng

- Prince /prɪns/ (n): Hoàng tử

- Princess /ˌprɪnˈses/ (n): Công chúa

- Crown /kraun/ (n): vương vãi miện; ngôi vua

- Throne / θroun/ (n): ngai rồng vàng, ngôi vua

9


changed

3

ordered

Murder = Kill: thịt hại

10

made

4

chased

Take refuge (with somebody) in something: Trốn (với ai) vào đâu đó

11

went

5

Took

Dwarf /dwɔːf/ (n): Chú lùn

12

put

6

Lived

13

found

7

Loved

14

were

Live happily ever after (thành ngữ): Sống niềm hạnh phúc mãi mãi trong tương lai = Trăm năm hạnh phúc

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1:Đọc phần nhiều gì Laure nói đến một ngày thao tác điển hình.

Laure: I usually get up at 7 o"clock and have a big breakfast. I walk to lớn work, which takes me about an hour. I start work at 8:45. I neverhave lunch. I finish work at 5 o"clock. I"m always tired when I gethome. I usually cook a meal in the evening. I don"t usually go out, I goto bed at about 11 o"clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did ordidn"t vì yesterday.

1.Shegot up at7o"clock

2. She ..... A big breakfast

3. She .....

4. It ..... Lớn get lớn work.

5. ..... At 8:45.

6. ..... Lunch

7 ..... At 5 o" clock

8 ..... Tired when ..... Home.

9 ..... A meal yesterday evening

10 ..... Out yesrerday evening.


11 ..... At 11 o" clock

12 ..... Well last night.

Bài 2: phân chia động từ vào ngoặc đến đúng

1. It was warm, so Itookoff my coat. (take).

2. The film wasn"t very goor. Ididn"t enjoyit very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ..... Her (disturb)

4. I was very tired, so I ..... The các buổi party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ..... Very well (sleep)

6. The window was xuất hiện and a bird ..... Into the room (fly)

7. The hotel wasn"t very expensive. It ..... Very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ..... Time khổng lồ phone you (have).

9. It was hard carrying the bags. They ..... Very heavy. (be)

Bài 3: xong xuôi đoạn văn sau

1. Yesterday, I (go)______ khổng lồ the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us lớn come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back lớn the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

Xem thêm: X Em Chưa 18 Google Drive - X Em Chưa 18 Full Hd Fshare

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ khổng lồ school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 & (have) ______ breakfast at 6.30.

16. I _____ at trang chủ all weekend. ( stay)17. Angela ______ lớn the cinema last night. (go)18. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)19. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)20. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)21. My parents ____ very tired after the trip. ( be)22. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)23. Lan & Mai _______ sharks, dolphins & turtles at Tri Nguyen aquarium.(see)24. Trung _____ chicken & rice for dinner. (eat)25. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)26. Phuong _____ khổng lồ Hanoi yesterday. (return)27. We _____ the food was delicious.(think)


*

Bài 4: Viết lạ câu sau, chia động từ ngơi nghỉ thì quá khứ đơn.

1. I/ go swimming/ yesterday.

=>

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=>

3. My mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.


=>

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=>

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=>

6. My father/ play/ golf/ yesterday.

=>

7. Last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=>

8. They/ have/ nice/ weekend.

=>

9. She/ go/ supermarket yesterday.

=>

10. We/ not go/ school last week.

=>

Bài 5: thực hiện từ vào ngoặc cho đúng thì và hãy vấn đáp những câu hỏi dưới:

Yesterday (be).......... Sunday, phái mạnh (get)...............up at six. He (do) ........... His morning exercises. He (take) ...............a shower, (comb).............. Hair, & then he (have) .............. Breakfast with his parents. Phái mạnh (eat)............ A bowl of noodles & (drink) a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) .............. Mom clean the table. After that, he (brush).......... His teeth, (put).......... On clean clothes, & (go)............ Lớn his grandparents" house. He (have) .............. Lunch with his grandparents. He (return) khổng lồ his house at three o"lock. He (do).............. His homework. He (eat).......... Dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take).......... Him lớn the movie theater. It (be)...............a very interesting film. They (come) .............. Back trang chủ at 9. 30. Phái mạnh (go)................... Khổng lồ bed at ten o"clock.

1. What day was yesterday? .................................................................................

2. What time did phái mạnh get up? ..............................................................................

3. What did he vày after breakfast? .........................................................................

4. Who did he have lunch with? ...........................................................................

5. What time did he have dinner? ..........................................................................

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 57 Sgk Toán 11 : Bài 3, Giải Bài 1 Trang 57

6. What time did phái mạnh go to lớn bed? ........................................................................

ĐÁP ÁN

Bài 1:

2. Had

3. She walked to lớn work

4. It tooks her half an hour

5. She starts work

6. She didn"t have any lunch

7. She finished work

8. She was tired when she got trang chủ

9. She cooked

10. She didn"t go

11. She went to lớn bed

12. She slept

Bài 2:

3. Didn"t disturb 4. Left 5. Didn"t sleep 6. Flew 7. Didn"t cost 8. Didn"t have 9. Were

Bài 3:

Yesterday, I went to the restaurant with a client. We drove around the parking lot for đôi mươi mins khổng lồ find a parking space. When we arrived at the restaurant, the place was full. The waitress asked us if we had reservations. I said, "No, my secretary forgets khổng lồ make them." The waitress told us khổng lồ come back in two hours. My client & I slowly walked back khổng lồ the car. Then we saw a small grocery store. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches. That was better than waiting for two hours.