Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Violet

     
cách sử dụng:

2.1. Mô tả một hành vi xảy ra ở 1 thời điểm không khẳng định trong thừa khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn violet

– không có thời gian xác định.


John has traveled around the world.

John đã từng có lần đi du ngoạn vòng quanh trái đất (Không biết đúng mực thời điểm nào)

Have you receive any letter from your parents yet?

Bạn đã nhận được được lá thư như thế nào từ cha mẹ chưa?

– hoặc là di chuyển với các từ: just, recently, already, yet,…


– hành động lặp lại những lần cho đến thời điểm hiện tại.

I have read the novel written by Jack London several times

Tôi đang đọc tè thuyết của Jack London vài ba lần.

– Sau cấu tạo so sánh hơn nhất ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

It is the most thắm thiết story I have ever read


Đây là mẩu truyện lãng mạn tuyệt nhất tôi từng đọc.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… times, đề xuất dùng thì lúc này hoàn thành.

It’s the first time I have seen this film.

Đây là lần trước tiên tôi xem bộ phim truyện này.

It’s the second time this has happened.

Đây là lần máy hai chuyện này xảy ra.

2.2. Biểu đạt một hành động bắt đầu diễn ra trong thừa khứ và vẫn còn đấy ở hiện tại tại.

– Có các từ chỉ thời hạn đi thuộc như: since, for, ever, never, up khổng lồ now, so far,…

We have lived in that house for 10 years. (Chúng tôi đã sống tại đây 10 năm rồi)

=We have lived in that house since 2005 (Chúng tôi sống sinh sống đây từ thời điểm năm 2005)

những từ đi với thì bây giờ hoàn thành

Since + thời gian trong thừa khứ: since 1982, since Junuary….: kể tự khi

For + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, ….: trong vòng

I’ve worked here for six years

Tôi thao tác làm việc ở phía trên 6 năm rồi.

We have lived in this town since 1998

Chúng tôi sống ở thị xã này từ thời điểm năm 1998.

Already: đã

Dùng trong câu khẳng định hay câu hỏi, ALREADY có thể đứng tức thì sau have và cũng có thể đứng cuối câu.

I have already seen this movie = I have seen this movie already.

Tôi từng xem bộ phim truyện này rồi.

Have you typed my letter already?

Bạn đang đánh lắp thêm bức thư của tớ chưa?

Yet: chưa

Dùng vào câu tủ định hoặc nghi vấn. YET thường đứng cuối câu.

I’m sorry, Mrs Johnson hasn’t arrive yet. = I’m sorry, Mrs Johnson hasn’t arrive.

Tôi xin lỗi, Bà Johnson vẫn chưa về.

Jack hasn’t finished his homework yet = Jack hasn’t finished his homework

Jack không làm xong bài tập về nhà.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

Bạn vẫn đọc bài bác báo này chưa?

Just: vừa mới

Dùng nhằm chỉ một hành vi vừa mới xảy ra.

I have just finished reading the newspaper.

Tôi vừa bắt đầu đọc ngừng tờ báo.

We have just received the goods ordered.

Chúng tôi vừa nhận thấy món hàng đã đặt.

I have just had dinner.

Tôi vừa ăn tối xong.

Recently, Lately: ngay gần đây

He has recently arrived from New York.

Anh ấy vừa mới từ thành phố new york về.

So far: cho tới bây giờ

George has worked at the university so far.

George làm việc ở ngôi trường đại học cho đến tận bây giờ.

Up khổng lồ now, up lớn the present, up to lớn this moment, until now, until this time: đến tận bây giờ.

She hasn’t come up to lớn now.

Cô ấy vẫn không đến.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn " Tập Làm Thơ 8 Chữ Ngữ Văn 9 Hay Nhất, Top 6 Bài Soạn Tập Làm Thơ Tám Chữ Lớp 9 Hay Nhất

Ever: vẫn từng khi nào chưa

EVER chỉ cần sử dụng trong câu nghi vấn

Have you ever been lớn the United States?

Bạn đã từng đến Mỹ chưa?

Never… before: không bao giờ

My sisters have never seen a kangaroo.

Những đứa em của tôi chưa từng nhìn thấy nhỏ kangaroo.

In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời gian qua

It has rained in the past week.

Trời mưa cả tuần qua.

He hasn’t talked khổng lồ me over the last 3 days.

Anh ấy không thì thầm với tôi bố ngày rồi.

sáng tỏ “gone to” cùng “been to”

gone to: đi chưa về

An is on holiday. She has gone to Thailand.

An sẽ đi nghỉ. Cô ấy cho Thái Lan.

–> có nghĩa là hiện nay cô ấy đang ở đó hoặc đang trên phố đến đó.

been to: đi về rồi

An is back to lớn Vietnam now. She has been to lớn Thailand

An vẫn về vn rồi. Cô ấy vừa đi Thái Lan.

–> Cô ấy đã có lần ở thái lan nhưng giờ đã về Vietnam rồi.

II. PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn)

Cấu trúc:

(+) S + has/have + been + Ving.

(–) S + has/have + not + been + Ving.

(?) Has/Have + S + been + Ving?

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

giải pháp sử dụng:

– nhìn chung, về cơ bản, thì hiện tại tại dứt tiếp diễn giống với thì hiện tại hoàn thành, mọi dùng để diễn đạt một hành động ban đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn đó xảy ra ở hiện tại tại. Mặc dù nhiên, thì hiện tại ngừng tiếp diễn nhấn mạnh thời gian của hành động (How long), còn thì hiện nay tại dứt quan vai trung phong đến tác dụng của hành động.

– hay được dùng với 2 giới trường đoản cú “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

Tôi học tập tiếng Anh từ sáng sủa sớm.

– những dấu hiệu không giống để phân biệt thì hiện tại dứt tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon

biệt lập HTHT – HTHTTD
HIỆN TẠI HOÀN THÀNHHIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Hành động đã ngừng ở hiện tại tại cho nên vì vậy đã có kết quả rõ ràng.

I’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)

Tôi đã ngóng bạn nửa tiếng (và tiếng tôi không chờ nữa do bạn đã không đến)

Hành động vẫn tiếp nối ở hiện tại tại, có tác dụng lan tới tương lai cho nên không có kết quả rõ rệt.

I’ve been waiting for you for half an hour. ( và now I’m still waiting, hoping that you’ll come)

Tôi đã đợi bạn khoảng 30 phút rồi (và giờ tôi vẫn tiếp tục chờ vị tôi hy vọng bạn sẽ đến)

BÀI TẬP:

ngừng các động từ vào ngoặc cùng với thì hiện tại hoàn thànhI have not worked today.We (buy)…………..a new lamp.We (not / plan)…………..our holiday yet.Where (be / you) ?He (write)…………..five letters.She (not / see)…………..him for a long time.(be / you)…………..at school?School (not / start)…………..yet.(speak / he)…………..to his boss?No, he (have / not)…………..the time yet.

Đáp án:

I have not worked today.We have bought a new lamp.We have not planned our holiday yet.Where have you been ?He has written five letters.She has not seen him for a long time.Have you been at school?School has not started yet.Has he spoken to his boss?No, he has not had the time yet.

2. Chia các động từ dưới đây sang thì hiện tại tại kết thúc hoặc hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn.

Xem thêm: 11 Cách Để Kiên Nhẫn Hơn Trong Cuộc Sống Trong Thời Kỳ “Bình Thường Mới”

I (try) to learn English for years. I (wait) for two hours, but she (not come ) yet. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)? I (wait) hare nearly half an hour for my girlfriend Joana; vị you think she (forget) to come? Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet. Jack (go) khổng lồ Switzerland for a holiday; I never (be) there. We (live) for the last five months, & just ( decide) lớn move. You already (drink) 3 cups of tea since I (sit) here. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet?

Đáp án:

have been trying/ have not succeeded have been waiting / hasn’t come has read /have you read have been waiting / has forgot has been resting / has been has been studying / has not got has gone / has never been have been living / have just decided have already drunk / have been sitting.has been lying / haven’t you read

Yến Nga (tổng hợp)