BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH LỚP 6

     

Thì hiện tại xong xuôi là một trong những thì tinh vi và khiến cho nhiều người học hoảng sợ nhất vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Hiểu rõ sâu xa điều đó, TOPICA Native gởi đến bạn tổng phù hợp trọn cỗ bài tập thì lúc này hoàn thành gồm đáp án (Present Perfect) để bạn nắm chắc chắn hơn cách áp dụng thì đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành lớp 6

1. Cầm tắt định hướng thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect)

Trước khi bắt đầu làm bài tập bây giờ hoàn thành, bạn phải củng cầm cố lại một số trong những kiến thức cần biết của thì hiện tại tại hoàn thành dưới đây.

1.1. Công thức thì lúc này hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể bao phủ định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách thực hiện thì bây giờ hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc ban đầu trong thừa khứ với còn thường xuyên ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi sẽ học tiếng Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra nhiều lần trong thừa khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đang xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm tính đến thời điểm hiện tại tại.

VD: I have never been lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vấn đề vừa new xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa mang lại xong)

Diễn tả một hành động không biết rõ thời hạn xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm chỗ của tôi)


Để nâng cấp trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. cam đoan đầu ra sau 3 tháng.Học và thương lượng cùng giao viên từ bỏ Châu Âu, Mỹ chỉ với 139k/ngày.Bấm đk để nhận khóa học thử, hưởng thụ sự khác hoàn toàn cùng TOPICA NATIVE!

1.3. Vệt hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Để nhận ra động từ phải chia sinh sống thì bây giờ hoàn thành, chúng ta nên chăm chú những từ sau gồm trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: trong tầm ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: không (dùng vào câu đậy định cùng câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / máy hai..

1.4. đoạn clip hướng dẫn giải pháp dùng thì lúc này hoàn thành

2. Những bài tập về thì bây giờ hoàn thành

2.1. Bài tập thì hiện tại hoàn thành cơ bản


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Bài 1: Chia hầu như động từ trong câu sau đây ở thì hiện tại hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose to lớn work today. They _____ (work) all day and night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) to go to lớn Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) to England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak lớn you in a minute. I ____ (be) khổng lồ Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want to see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… to lớn start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any sport since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now and we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks to lớn the kết thúc of term.The train drivers (go)……… on strike and they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal hotel yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.Bài 2: bài xích tập viết lại câu thì hiện tại xong xuôi dưới dạng câu xác minh dựa trên phần lớn từ nhắc nhở dưới đâyMary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John và Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad và Louise / watch / a film Tamara / talk lớn / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / to lớn a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn hảo ở thì hiện tại tại chấm dứt dưới dạng câu ngờ vực dựa trên phần đông từ gợi ý dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / hotline / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to lớn London 
*

Bài tập rõ ràng thì hiện tại tại xong và thừa khứ đơn


Bài 4: chia động từ vào ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the test yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.
Để nâng cấp trình độ giờ Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. năng động 16 tiết/ ngày. giao tiếp mỗi ngày thuộc 365 chủ thể thực tiễn. khẳng định đầu ra sau 3 tháng.Học và điều đình cùng giao viên trường đoản cú Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.Bấm đăng ký để nhận khóa học thử, trải nghiệm sự biệt lập cùng TOPICA NATIVE!

Bài 5: Lựa chọn giải pháp đúng

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange to lớn me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) to work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Trang 64), Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Trang 64)

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu với từ bỏ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings và the caller says ‘Can I speak to lớn John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts khổng lồ take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to lớn a khách sạn tonight. You phone to lớn seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone khổng lồ reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

2.2. Bài xích tập thì hiện tại tại xong xuôi nâng cao

Bài 1: Chia những động từ sau sinh hoạt thì hiện tại tại tiếp tục hoặc hiện nay tại ngừng sao đến phù hợp My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in cảm ứng with Alan và we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks khổng lồ the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại gần như câu dưới đây sao mang đến nghĩa không đổi This last time Tom came back lớn his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went lớn Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Kích Thước Bồn Nước 3000 Lít Cực Ưu Đãi Tại Vua Bồn Nước, Bồn Nước Inox Tân Á 3000 Lít Ngang

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: tìm kiếm lỗi sai cùng sửa lỗi trong số câu bên dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cat eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided khổng lồ start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any thể thao for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài tập thì quá khứ đối kháng và bây giờ hoàn thành

Chuyển thay đổi từ hiện tại chấm dứt sang vượt khứ solo (và ngược lại)