Bài Tập Lớp 6 Toán

  -  

Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và những giải đáp sự gắng khi dạy online gồm tại Nhóm thầy giáo 4.0 mọi bạn tham gia để mua tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm tay nghề giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện nay phép tính.

Bạn đang xem: Bài tập lớp 6 toán

Bài 1: thực hiện các phép tính rồi đối chiếu các hiệu quả ra quá số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy đáp án là 110.

b, Ta gồm 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy câu trả lời là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy giải đáp là 112.

Bài 2: thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy đáp án là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy đáp án là 78.

Bài 3 : thực hiện phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta có 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy đáp án là 4


Có thể các bạn quan tâm: Tính cực hiếm biểu thứv A = 1.99 + 3.97 + 5.95 + … + 49.51

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy lời giải là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy câu trả lời là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( trăng tròn – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy lời giải là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm kiếm số tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, vì thế 3( x + 4) = 105 giỏi x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy giải đáp x = 31.

b, Ta bao gồm <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì thế ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 tốt 4x + 28 = 40 tuyệt 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy câu trả lời là : x = 3

c, Ta bao gồm ( 12x – 43 ).83 = 4.84, vì vậy ( 12x – 43 ) = 4.8 tuyệt ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương tự 3x = 24 giỏi x = 8.

Vậy giải đáp là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, cho nên vì thế 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương tự < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là, Please Wait

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 xuất xắc 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy giải đáp là: x = 14

Bài 5: tìm kiếm số tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vì chưng đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 tốt x = 13

Vậy lời giải là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, vì thế ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 xuất xắc ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 xuất xắc x = 10

Vậy lời giải là: x = 10


Có thể các bạn quan tâm: một số bài tập rèn luyện siêng đề số nguyên vào Toán lớp 6 (phần 2)

Bài 6: tra cứu số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó cùng với 5 rồi thêm vào đó 16, kế tiếp chia đến 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, cho nên vì thế 5x = 5 tốt x = 1

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài xích là x = 1.

Bài 7: search số thoải mái và tự nhiên x, biết rằng nếu phân tách nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, tiếp nối nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta gồm x : 3 – 4 = 3 tốt x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài là x = 21

Bài 8: kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x và x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 và 0 Dạng 4: Các câu hỏi về tra cứu ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi các chữ số phù hợp để B = 56x3y phân tách hết cho tất cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều khiếu nại x, y nằm trong tầm <0, 9>

Ta có B = 56x3y phân tách hết cho cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận thuộc y phải là số chẵn và phân tách hết đến 5 bắt buộc y = 0

B phân chia hết cho tất cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân chia hết mang lại 9

Với đk của x nằm trong tầm <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay các chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để A = 24x68y chia hết mang lại 45.

Bài 12.Thay các chữ số x, y bởi những chữ số tương thích để C = 71x1y phân tách hết mang lại 45.

Bài 13: cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không triển khai phép tính xét xem tổng A gồm chia hết cho 2, đến 5, mang lại 3, mang lại 9 tuyệt không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số yếu tố hay thích hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: minh chứng rằng :


Có thể bạn quan tâm: Cho p. Là số nguyên tố to hơn 3 với 5p+1 cũng chính là số nguyên tố. Chứng minh rằng 7p+1 là hợp số.

a, 85+ 211chia hết đến 17.

b, 692– 69.5 phân tách hết mang lại 32.

c, 87– 218chia hết đến 14.

Bài 16: Tổng sau có chia hết mang đến 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các việc về tìm kiếm ƯCLN, BCNN

Bài 17: kiếm tìm ƯCLN bằng phương pháp phân tích ra quá số thành phần và bằng thuật toán Ơclit

a, 852 và 192

b, 900; 420 và 240

Bài 18: Cho ba số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm ước chung lớn nhất của a, b, c

b, tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học sinh, khối lớp 7 có 276 học sinh, khối lớp 8 bao gồm 252 học sinh. Trong một trong những buổi chào cờ học viên cả tía khối xếp thành những hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, rất có thể xếp nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không người nào lẻ hàng?

b, lúc đó ở mỗi khối gồm bao nhiêu mặt hàng ngang?

Bài 20: Số học viên khối 6 của một trường trong vòng từ 200 mang lại 400, lúc xếp hàng 12, hàng 15, mặt hàng 18 phần đa thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của ngôi trường đó.

Bài 21: Một khối học viên khi xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, hàng 5 đầy đủ thiếu một người, mà lại xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học viên chưa mang đến 300. Tính số học tập sinh.

Bài 22: kiếm tìm số tự nhiên a bé dại nhất làm sao cho khi chia a cho3, đến 5, mang lại 7 thì được số dư theo đồ vật tự là 2, 3, 4.

Bài 23: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái n lớn nhất có cha chữ số, thế nào cho n phân tách cho 8 thì dư7, chia cho 31 thì dư 28.

Xem thêm: Quạt Điều Hoà Boss S-102 - Quạt Điều Hòa Boss S102 100W

Bài 24: search số tự nhiên và thoải mái a có ba chữ số, làm thế nào để cho a chia cho 17 thì dư 8, chia cho 25 thì dư 16.