Bài Tập Chuyển Sang Câu Điều Kiện Có Đáp Án

     

Câu điều kiện là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt khi học tập tiếng Anh đặc biệt là lúc luyện thi IELTS. Với bài viết ngày hôm nay, Vietop xin nhờ cất hộ đến chúng ta phần kỹ năng và kiến thức tổng quát cũng tương tự bài tập câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển sang câu điều kiện có đáp án


*
*
*

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. Hadn’t B. Hadn’t been C. Wouldn’t be D. Wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. Wouldn’t have been B. Would have been C. Wouldn’t be D. Would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. Were asked B. Would ask C. Had been asked D. Asked

4. If _____ as I told her, she would have succeeded.

A. She has done B. She had done C. She does D. She did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. Stole B. Have stolen C. Were khổng lồ steal D. Steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ khổng lồ her.

A. Would have been / hadn’t lied B. Would be / didn’t lie

C. Will be / don’t lie D. Would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

Xem thêm: Các Câu Tục Ngữ Về Tình Yêu Đôi Lứa, Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Tình Yêu Đôi Lứa

A. Would invest B. Invested C. Had invested D. Invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. Wouldn’t advise B. Won’t advise C. Hadn’t advised D. Didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up lớn take his kite down.

A. Could have climbed B. Climb C. Is climbing D. Climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up lớn take his ball down.

A. Climbed B. Could climb C. Is climbing D. Climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.___________________________.I don’t have a spare ticket. I can’t take you lớn the concert.___________________________.The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.___________________________.They don’t understand the problem. They won’t find a solution.___________________________.Carol didn’t answer the phone because she was studying.___________________________.Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.___________________________.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.___________________________.The flats are not clearly numbered, so it is very difficult lớn find anyone.___________________________.I don’t know her email address, so I can’t tell you___________________________.She works in the evening. She has no time to lớn play with her children___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank

Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able lớn see it.She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10B

Bài tập 2:

If she knew someone in London, she would live there.If I had a spare ticket, I could take you khổng lồ the concert.If the children water the seeds, they will grow.If they understand the problem, they will find a solution.If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.If he could park near his office, he would come by car.If the flats were clearly numbered, it would not be difficult to find any oneIf I knew her e-mail address , I would tell you.If she didn’t work in the evening, she would have time lớn play with her children.

Xem thêm: Cài Đặt Và Sử Dụng Free Download Manager Để Tải Video, Free Dowload Manager

Bài tập 3:

1. Tell;

2. Don’t change

3. Wouldn’t have bought

4. Hung;

5. Would be

6. Would have brought

7. Would have been

8. Wouldn’t have printed

9. Wouldn’t buy

10. Would drive

Với phần tổng quát kiến thức và kỹ năng cùng bài tập trên, Vietop mong muốn đã rất có thể giúp chúng ta luyện tập và nắm vững hơn về những loại câu điều kiện trong giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học xuất sắc và hãy cùng đón đợi những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé! Và nếu như bạn đang luyện thi IELTS thì hoàn toàn có thể tham khảokhóa học tập IELTS cấp tốc,IELTS 1 kèm 1,học IELTS onlinecủa Vietp hoặc tương tác với shop chúng tôi để đượctư vấn đưa ra tiếtnhé.