Các dạng bài tập câu hỏi đuôi (tag question) đầy đủ nhất

     

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu tạo đặc biệt trong giờ đồng hồ Anh. Thắc mắc đuôi được sử dụng phổ biến trong các đề thi tiếng Anh cùng cả trong giao tiếp hằng ngày. Bởi vì vậy trong bài viết này, soulcake.vn đã tổng hợp các dạng bài bác tập câu hỏi đuôi tương đối đầy đủ nhất. Hy vọng các các bạn sẽ dễ dàng đoạt được được phần ngữ pháp về thắc mắc đuôi.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập câu hỏi đuôi (tag question) đầy đủ nhất


I. Lý thuyết về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một thắc mắc ngắn, được đi cùng sau câu trần thuật để bạn có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về thắc mắc đuôi

Bài tập 1

Điền câu hỏi đuôi thích hợp và các câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vì go khổng lồ school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

Minh isn’t listening to lớn music, isn’t he?He couldn’t do her a favour, couldn’t he?I’m late to lớn this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget lớn repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her chạy thử tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền thắc mắc đuôi tương thích vào địa điểm trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David và Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come trang chủ late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn câu trả lời đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, vì chưng you?

B. Don’t stay at home alone, will you?

C. Don’t stay at trang chủ alone, won’t you?

A. I seldom go lớn bed before 11 a.m, vày I?

B. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, do you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go to the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vày we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7.

Xem thêm: Cách Làm Gà Sốt Mật Ong Hàn Quốc Thơm Ngon Độc Đáo, Cách Làm Gà Sốt Mật Ong Hàn QuốcXem thêm: Cách Trang Trí Bàn Sinh Nhật Cho Bé Gái Tại Nhà Đơn Giản & Siêu Tiết Kiệm

He used lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to bởi the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes khổng lồ school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Do they D. Don’t they

11. He isn’t going to lượt thích this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền thắc mắc đuôi tương thích vào địa điểm trống.

We must communicate with you by means of email or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to lớn help you, __________ ?He ought lớn have made a chú ý of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used lớn be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t cảm ứng that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t like oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Bởi vì Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health & well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough to lớn understand the master plan of our đô thị by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Vì chưng they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài xích 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài xích tập 2isn’t -> is (câu trước dùng dạng phủ định nên câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước sử dụng dạng đậy định nên thắc mắc đuôi cần sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)will we -> shall we (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)will -> won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)is -> isn’t (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng lấp định)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi dùng dạng phủ định)will -> won’t (trường hợp quan trọng đặc biệt của câu hỏi đuôi)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi dùng dạng phủ định)Đáp án bài bác tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước sử dụng dạng khẳng định nên thắc mắc đuôi cần sử dụng dạng lấp định)Chọn A (câu trước dùng dạng xác định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng lấp định)Chọn A (câu trước sử dụng dạng đậy định nên câu hỏi đuôi cần sử dụng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – trường hợp đặc trưng của câu hỏi đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt quan trọng của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng bao phủ định nên thắc mắc đuôi ngơi nghỉ dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – ngôi trường hợp quan trọng của câu hỏi đuôi)Đáp án bài tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài bác tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài xích tập 8CABADBACCA

III. Tổng phù hợp 100 bài xích tập thắc mắc đuôi trong giờ Anh

soulcake.vnsẽ share “100 bài bác tập trắc nghiệm thắc mắc đuôi (tag questions) giờ Anh tất cả đáp án“. Tư liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, các dạng đặc trưng tag questions được thu xếp từ cơ bản đến nâng cao, với các dạng như câu hỏi đuôi cùng với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn phí tổn tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã hỗ trợ cho các bạn kiến thức tổng quan tiền về thắc mắc đuôi. Đặc biệt soulcake.vn sẽ tổng hợp hơn 100 bài tập về câu hỏi đuôi từ cơ bạn dạng đến nâng cấp để chúng ta luyện tập. Chúc các bạn học tập thật tốt!