Bài 3 trang 105 sgk toán 10

  -  

- biến đổi các phương trình về dạng bất phương trình bậc nhì một ẩn hoặc tích thương các tam thức bậc hai.

- Lập bảng xét vệt rồi tóm lại tập nghiệm.

a)

(f(x)=4x^2-x+1)có(a=4>0),(Delta =1-16=-15

Nên(4x^2-x+1>0,,forall xin mathbb R)

Vậy(S=varnothing)

b)

(f(x)=-3x^2+x+4)có(a=-3

và(f(x)=0Leftrightarrow left<eginalign &x=-1\&x=dfrac 4 3 \ endalign ight.)

Ta có bảng xét dấu:

*

Vậy(S=left<-1;dfrac 4 3 ight>)

c)

(eginaligned và dfrac1x^2-4

Ta có:

(eginaligned và x^2-4=0Leftrightarrow left( x-2 ight)left( x+2 ight)=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=2 \ & x=-2 \ endaligned ight. \ & x+8=0Leftrightarrow x=-8 \ và 3x^2+x-4=0Leftrightarrow left< eginaligned và x=1 \ & x=-dfrac43 \ endaligned ight. \ endaligned )

Ta tất cả bảng xét dấu

*

Vậy(S=(-infty;-8)cup left(-2;-dfrac 4 3 ight)cup (1;2))

d)(f(x)=x^2-x-6)có(a=1>0)

Và(f(x)=0Leftrightarrow left<eginalign &x=-2\&x= 3 \ endalign ight.)

*

Vậy(S=<-2;3>)

 

 

 


*

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác - Đại số 10