Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

     

(CD = dfrac34AB; ,,,, EF = dfrac56AB; ,,,, GH = dfrac12AB; ,,,, IK = dfrac54)
Bạn đang xem: Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Do đoạn(AB)được chia thành(12)phần đều nhau nên ta quy đồng những phân số đã mang lại với mẫu số là(12)thì sẽ tìm kiếm được số bên trong đoạn thẳng cần vẽ (chính là tử số mới sau khi quy đồng).

Bài giải:

Đoạn(AB = 12)phần bởi nhau. Vày đó:

(CD = dfrac34AB = dfrac912AB ;\ EF = dfrac56AB = dfrac1012AB ; \ GH = dfrac12AB = dfrac612AB ; \ IK = dfrac54 = dfrac1512AB)

*


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 4: Rút gọn phân số - rèn luyện trang 15 - 16 khác • bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 Rút gọn những phân số... • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cỗ răng không thiếu của... • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{3... • Giải bài xích 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các số đo thời... • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét vuông (viết... • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các cặp phân số... • Giải bài xích 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những phân số sau... • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê say hợp... • Giải bài xích 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến tập hòa hợp (A =... • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài xích 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết toàn bộ các phân... • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến đoạn... • Giải bài 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Một học tập sinh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Top 6 Bài Cảm Nhận Của Em Về Bài Thơ Con Cò Của Chế Lan Viên

bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 4: Rút gọn phân số - luyện tập trang 15 - 16
• bài bác 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2 • Giải bài bác 16 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 17 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 18 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 19 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 22 trang 15 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 24 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 25 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 26 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 27 trang 16 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm:

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số