Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

     

a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị chế tạo ngành trồng trọt mang đến từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng cực hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) nhận xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng với sự biến đổi cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ảnh điều gì trong phân phối lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế mạnh của công nghiệp nhiệt đới ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị cấp dưỡng ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ vận tốc tăng trưởng quý hiếm sản xuất của những nhóm cây cỏ ở nước ta giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) dấn xét:

Về vận tốc tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây lâu năm có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất (tăng 282,3%), tiếp theo là cây rau xanh đậu (tăng 156,8%). Cả hai nhóm cây này đều phải có tốc độ vững mạnh cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây khác có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự biến hóa cơ cấu

Cơ cấu giá bán trị chế tạo ngành trồng trọt của việt nam năm 1990 với năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 mang đến năm 2005, cơ cấu tổ chức giá trị phân phối ngành trồng trọt ở vn có sự chuyển đổi theo hướng:

+ bớt tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả cùng cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự đổi khác cơ cấu giá trị tiếp tế ngành trồng trọt tất cả mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

+ cây công nghiệp và cây rau xanh đậu có tốc độ tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, cơ mà tỉ trọng có xu hướng tăng.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả và cây khác có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, cơ mà tỉ trọng có xu thế giảm.

Xem thêm: Các Câu Đối Hay Về Cha Mẹ, Câu Đối Thờ Ghi Trên Bia Mộ Cha Mẹ Ý Nghĩa

- Sự đổi khác cơ cấu giá bán trị sản xuất ngành trồng trọt chứng tỏ:

+ Trong cung ứng lương thực, thực phẩm, đã tất cả xu hướng đa dạng hóa, các loại rau xanh đậu được tăng mạnh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp nhiệt đới càng ngày càng được đẩy mạnh thế mạnh khỏe với việc tạo nên nhiều sản phẩm hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời gian từ 1975 mang lại 2005.

b) Sự biến hóa trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) tất cả liên quan ra làm sao đến sự đổi khác trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và nhiều năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng như phục vụ cho thắc mắc b), cần tính toán, cập nhật số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, tiến trình 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về tốc độ tăng trưởng (năm 2005 đối với năm 1975): diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng cấp tốc hơn diện tích s gieo trồng cây lâu năm hàng năm.

+ so với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng vội 9,5 lần).

+ Cũng trong thời gian trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (tăng vội vàng 4,1 lần). Riêng rẽ trong quy trình 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, tiếp nối tăng dần.

- Về sự thay đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên ngày càng giảm, tự 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), giảm 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không ngừng tăng, từ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và 05 Cách Trị Rụng Tóc Sau Sinh Là Thiếu Chất Gì ?

b) Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp có liên quan rõ rệt đến sự biến hóa trong phân bố cây công nghiệp từ có mặt và phát triển các vùng siêng canh cây công nghiệp, đa phần là những cây công nghiệp lâu năm.