Bài 20 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 23

     
Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 thức giấc thành từ nghệ an trở vào, người điều tra lập được bảng dưới đây.
kimsa88
cf68