Bài 20 sgk toán 7 tập 2 trang 23

  -  
Điều tra năng suất lúa xuân năm 1990 của 31 thức giấc thành từ nghệ an trở vào, người điều tra lập được bảng dưới đây.