Bài 2 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 7

     

Với từng phương trình sau, tìm nghiệm bao quát của phương trình và vẽ mặt đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của nó:


Với từng phương trình sau, tra cứu nghiệm bao quát của phương trình cùng vẽ mặt đường thẳng trình diễn tập nghiệm của nó:


LG a

(3x - y = 2)

Phương pháp giải:

1) search nghiệm tổng thể của phương trình:

+) trường hợp (a e 0 ) thì search (x) theo (y). Khi ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) trường hợp (b e 0 ) thì tìm kiếm (y) theo (x). Khi ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) phương pháp vẽ con đường thẳng có phuương trình: (ax+by=c).

Bạn đang xem: Bài 2 sgk toán 9 tập 2 trang 7

+) trường hợp (a e 0, b e 0) thì vẽ đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) trường hợp (a e 0, b=0) thì vẽ con đường thẳng (x=dfracca) song song hoặc trùng với trục tung.

+) ví như (a =0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfracca) song song hoặc trùng cùng với trục hoành.

Lời giải chi tiết:

Ta tất cả phương trình (3x - y = 2 Leftrightarrow y=3x -2). Nghiệm bao quát của phương trình là:

(left{eginmatrix x in R & & \ y = 3x - 2 & & endmatrix ight.)

* Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình (y = 3x - 2) :

Cho (x = 0 Rightarrow y = - 2) ta được (A(0; -2)).

Cho (y = 0 Rightarrow x = dfrac23) ta được (B left(dfrac23; 0 ight)).

Biểu diễn cặp điểm (A(0; -2)) cùng (Bleft(dfrac23; 0 ight)) trên hệ trục tọa độ và con đường thẳng (AB) chính là tập nghiệm của phương trình (3x - y = 2).

*


LG b

( x + 5y = 3)

Phương pháp giải:

1) search nghiệm tổng quát của phương trình:

+) ví như (a e 0 ) thì tìm (x) theo (y). Lúc ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) nếu (b e 0 ) thì search (y) theo (x). Khi ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) bí quyết vẽ con đường thẳng bao gồm phuương trình: (ax+by=c).

+) trường hợp (a e 0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) trường hợp (a e 0, b=0) thì vẽ đường thẳng (x=dfracca) tuy nhiên song hoặc trùng với trục tung.

+) trường hợp (a =0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfracca) tuy vậy song hoặc trùng cùng với trục hoành.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả phương trình (x + 5y = 3 Leftrightarrow x=-5y+3). Nghiệm tổng thể của phương trình là:

(left{eginmatrix x = -5y + 3 & & \ y in R & & endmatrix ight.) 

* Vẽ con đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình (x=-5y+3) :

+) mang lại (x = 0 Rightarrow y = dfrac35) ta được (C left( 0; dfrac35 ight)).

+) mang đến (y = 0 Rightarrow x = 3) ta được (Dleft( 3;0 ight)).

Biểu diễn cặp điểm (C left( 0; dfrac35 ight)), (Dleft( 3;0 ight)) trên hệ trục toa độ và mặt đường thẳng (CD) đó là tập nghiệm của phương trình.

*


LG c

(4x - 3y = -1)

Phương pháp giải:

1) tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

+) nếu (a e 0 ) thì tìm (x) theo (y). Lúc đó công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) trường hợp (b e 0 ) thì tìm (y) theo (x). Lúc ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) biện pháp vẽ đường thẳng tất cả phuương trình: (ax+by=c).

+) nếu như (a e 0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) giả dụ (a e 0, b=0) thì vẽ mặt đường thẳng (x=dfracca) tuy nhiên song hoặc trùng với trục tung.

+) nếu (a =0, b e 0) thì vẽ con đường thẳng (y=dfracca) tuy vậy song hoặc trùng với trục hoành.

Xem thêm: Ở Sơ Đồ Mạch Bảo Vệ Quá Áp, Mạch Báo Hiệu Và Bảo Vệ Quá Điện Áp

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm phương trình (4x - 3y = -1 Leftrightarrow 3y=4x+1 Leftrightarrow y=dfrac43x+dfrac13). Nghiệm bao quát của phương trình là:

(left{eginmatrix x in R & & \ y = dfrac43x + dfrac13& và endmatrix ight.)

* Vẽ con đường thẳng màn trình diễn tập nghiệm của phương trình (4x-3y=-1)

+) đến (x = 0 Rightarrow y = dfrac13) ta được (A left(0;dfrac13 ight))

+) mang đến (y = 0 Rightarrow x = -dfrac14) ta được (B left(-dfrac14;0 ight))

Biểu diễn cặp điểm (A left(0; dfrac13 ight)) với (B left(-dfrac14; 0 ight)) trên hệ tọa độ và đường thẳng (AB) đó là tập nghiệm của phương trình (4x-3y=-1).

*


LG d

(x +5y = 0)

Phương pháp giải:

1) kiếm tìm nghiệm bao quát của phương trình:

+) nếu như (a e 0 ) thì search (x) theo (y). Lúc ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) ví như (b e 0 ) thì tìm kiếm (y) theo (x). Lúc ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) giải pháp vẽ mặt đường thẳng có phuương trình: (ax+by=c).

+) trường hợp (a e 0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) ví như (a e 0, b=0) thì vẽ mặt đường thẳng (x=dfracca) tuy vậy song hoặc trùng cùng với trục tung.

+) ví như (a =0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfracca) tuy vậy song hoặc trùng với trục hoành.

Lời giải chi tiết:

Ta tất cả phương trình (x + 5y = 0 Leftrightarrow x=-5y). Nghiệm tổng thể của phương trình là:

(left{eginmatrix x = -5y & & \ y in R & & endmatrix ight.)

* Vẽ mặt đường thẳng màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình (x+5y=0)

+) Cho (x = 0 Rightarrow y = 0) ta được (Oleft( 0;0 ight))

+) Cho (y = 1 Rightarrow x = -5) ta được (Aleft( -5;1 ight)).

Biểu diễn cặp điểm (O (0; 0)) với (A (-5; 1)) bên trên hệ tọa độ và mặt đường thẳng OA đó là tập nghiệm của phương trình (x+5y=0).

 

*


LG e

(4x + 0y = -2)

Phương pháp giải:

1) tìm kiếm nghiệm bao quát của phương trình:

+) nếu như (a e 0 ) thì tìm (x) theo (y). Khi đó công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) giả dụ (b e 0 ) thì tìm (y) theo (x). Khi đó công thức nghiệm là:

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) biện pháp vẽ mặt đường thẳng gồm phuương trình: (ax+by=c).

+) giả dụ (a e 0, b e 0) thì vẽ con đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) nếu như (a e 0, b=0) thì vẽ đường thẳng (x=dfracca) song song hoặc trùng cùng với trục tung.

+) trường hợp (a =0, b e 0) thì vẽ đường thẳng (y=dfracca) tuy nhiên song hoặc trùng với trục hoành.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả phương trình (4x + 0y = -2 Leftrightarrow 4x=-2 Leftrightarrow x=dfrac-12). Nghiệm bao quát của phương trình là:

(left{eginmatrix x = -dfrac12 & & \ y in R & & endmatrix ight.)

Tập nghiệm là con đường thẳng (x = -dfrac12) trải qua (A left(-dfrac12; 0 ight) ) và song song với trục tung.

*


LG f

(0x + 2y = 5)

Phương pháp giải:

1) kiếm tìm nghiệm tổng quát của phương trình:

+) nếu như (a e 0 ) thì tìm (x) theo (y). Lúc ấy công thức nghiệm là:

(left{ matrixx = dfracc - bya hfill cr y in mathbbR hfill cr ight.)

+) ví như (b e 0 ) thì tìm (y) theo (x). Khi đó công thức nghiệm là: 

(left{ matrixy = dfracc - axb hfill cr x in mathbbR hfill cr ight.)

2) giải pháp vẽ mặt đường thẳng có phuương trình: (ax+by=c).

+) nếu như (a e 0, b e 0) thì vẽ đường thẳng (y=dfrac-abx+dfraccb)

+) nếu như (a e 0, b=0) thì vẽ mặt đường thẳng (x=dfracca) tuy nhiên song hoặc trùng với trục tung.

+) nếu như (a =0, b e 0) thì vẽ mặt đường thẳng (y=dfracca) song song hoặc trùng cùng với trục hoành.

Xem thêm: Cách Đăng Kí Nick Avatar Miễn Phí Trên Máy Tính, Đăng Kí Nick Avatar Miễn Phí Trên Máy Tính

Lời giải đưa ra tiết:

(0x + 2y = 5 Leftrightarrow 2y=5 Leftrightarrow y=dfrac52.) Nghiệm tổng quát của phương trình là:

(left{eginmatrix x in R & & \ y = dfrac52 & & endmatrix ight.)

Tập nghiệm là mặt đường thẳng (y = dfrac52 ) trải qua (A left( 0;dfrac52 ight) ) và song song với trục hoành.