811 Là Tài Khoản Gì

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán các khoản ngân sách khác - tài khoản 811, giải pháp hạch toán nhượng bán thanh lý TSCĐ, hạch toán tiền phạt phạm luật hợp đồng gớm tế, vi phạm luật hành bao gồm theo Thông tứ 200 và 133.

Bạn đang xem: 811 là tài khoản gì

1.Tài khoản 811 - chi phí khác

- phản nghịch ánh hầu hết khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ đơn nhất với chuyển động thông thường của doanh nghiệp. Túi tiền khác của doanh nghiệp hoàn toàn có thể gồm:

- giá thành thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ (gồm cả giá thành đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ chào bán hồ sơ thầu chuyển động thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ được ghi giảm giá thành thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Chênh lệch giữa giá chỉ trị hợp lý và phải chăng tài sản được phân chia từ BCC nhỏ dại hơn túi tiền đầu bốn xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

- giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

- giá chỉ trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);

- Chênh lệch lỗ do reviews lại đồ vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào doanh nghiệp liên doanh, links và chi tiêu khác;

- tiền phạt buộc phải trả do vi phạm luật hợp đồng ghê tế, phạt vi phạm hành chính;

- những khoản chi tiêu khác.

CHÚ Ý: các khoản chi tiêu không được xem là ngân sách chi tiêu được trừ theo quy định của qui định thuế TNDN nhưng có vừa đủ hóa đối kháng chứng từ cùng đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán thì ko được ghi giảm giá cả kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để gia công tăng số thuế TNDN đề xuất nộp.

Sơ vật chữ T hạch toán thông tin tài khoản 811

*

2.Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 811

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản chi tiêu khác phạt sinh.

-Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản giá cả khác gây ra trong kỳ vào thông tin tài khoản 911 “Xác định công dụng kinh doanh”.

Tài khoản 811 không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Bí quyết hạch toán các khoản túi tiền khác 1 số ít nghiệp vụ:

1.Hạchnhượng bán, thanh lý TSCĐ:

- Ghi nhận các khoản thu nhập khác vị nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

có TK 711 - các khoản thu nhập khác

gồm TK 3331 - Thuế GTGT buộc phải nộp (33311) (nếu có).

Xem thêm: Cách Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3, Bài Tập Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3

- Ghi giảm TSCĐđã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Nợ TK 811 - giá cả khác (giá trị còn lại)

bao gồm TK 211, 213 – Tài sản cố định (nguyên giá)

- Ghi dấn các túi tiền phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 - ngân sách khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 111, 112, 141,...

- Ghi nhấn khoản thu từ chào bán hồ sơ thầu tương quan đến hoạt động thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 138...

bao gồm TK 811 - ngân sách khác.

2.Hạch toán các khoản tiền bị phân phát do vi phạm luật hợp đồng khiếp tế, phạt vi phạm luật hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - ngân sách chi tiêu khác

Có những TK 111, 112

có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp công ty nước (3339)

bao gồm TK 338 - đề nghị trả, nên nộp khác.

3.Cuối kỳ kế toán, kết gửi toàn bộ giá thành khác phát sinh trong kỳ nhằm xác định công dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

tất cả TK 811 - chi tiêu khác.

Xem thêm: Soạn Bài Con Rồng Cháu Tiên (Hay Nhất), Soạn Bài Con Rồng Cháu Tiên Ngắn Gọn

Kế toán Thiên Ưng Chúc là 1 trong địa chỉ học kế toán thực hành thực tế cực tốt tại Hà Nội.